Warning: Creating default object from empty value in /home/anture/domains/naomi.lt/public_html/wp-content/themes/amazy/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Privatumo politika – Naomi

PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau –vadinamos Taisyklėmis) yra pateiktos tarp internetinės parduotuvės naomi.lt (toliau – Pardavėjas) ir asmens (pirkėjo) elektroninėje parduotuvėje patvirtinusio ir susipažinusio šiomis Taisyklėmis. Toliau pardavėjas ir pirkėjas vadinami Šalimis, kurias sieja šis privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatytos teisės, pareigos prekes įsigijant, apmokant, taip pat vertinant kiekvienu atveju pristatymo ir prekių grąžinimo sąlygas. Pardavėjas pasilieka galimybę ir teisę taisyti, papildyti ar pakeisti šiame puslapyje aprašomas Taisykles, prieš tai informavęs pirkėjus internetinėje parduotuvėje.

2. Sutarties sudarymas

Tarp šalių sutartis laikoma sudaryta nuo tada kai Pirkėjas atlieka užsakymą (įskaitant galutinį žingsnį- apmokėjimą).

3. Pirkėjo teisės:

3.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes tik pagal internetinėje parduotuvėje naomi.lt nustatytas taisykles.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo sutarties, sudarytos su elektronine parduotuve naomi.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (laišku ar elektroniniu paštu info@naomi.lt) ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
3.2.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;
3.2.2. kitų prekių, kurių trūkumų šalinimą, prekių keitimą, grąžinamą reglamentuoja ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.58-2105) patvirtintas Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse.
3.3. Daiktų pirkimo – pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 4.2. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.
3.4. Jeigu Pirkėjas pasinaudojo teise atsisakyti sutarties, kai už daiktą visiškai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui Pardavėjo, Pirkėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį, tai ta vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų Pirkėjui.
3.5. Pardavėjas, gavęs šių taisyklių 4.2. punkte numatytą pranešimą apie sutarties atsisakymą, privalo grąžinti Pirkėjui už jį sumokėtus pinigus. Pirkėjas privalo savo lėšomis pristatyti prekės (-ių) Pardavėjui. Pinigai Pirkėjui grąžinami per penkiolika darbo dienų nuo prekės (-ių) grąžinimo Pardavėjui.
3.6. Jeigu kyla ginčas dėl daikto išvaizdos pasikeitimų ar daikto sugadinimo, Pardavėjas privalo kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikti daiktą ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

4. Pirkėjo įsipareigojimai:

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve naomi.lt , įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje, taip pat nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be jokio perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve naomi arba išskirtiniais atvejais ir panaikinti Pirkėjo sąranką.
5.2. Pardavėjas gali laikinai arba visai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.2.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per tris darbo dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai:

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės  naomi.lt  teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus atvejus.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šių Taisyklių 8 dalyje nurodytomis sąlygomis.
6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės (ių), įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per tris darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje naomi.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes susimokėdamas iš karto:
7.3. Atsiskaitydamas numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. Prekių pristatymas:

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą ir laiką.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 7 – 14 darbo dienų.
8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (sulūžusi, įplėšta ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo nulemti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
8.7. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
8.8. Kitą informaciją, susijusią su prekių pristatymu galima sužinoti naomi.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytais susisiekimo priemonėmis.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Kiekvienos naomi.lt  parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.3. Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama internetinės parduotuvės skyrelyje „Privatumo politika“.

10. Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos:

10.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
10.2. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus arba Šalių sutarimu pakeičia ją maksimaliai visus parametrus atitinkančia ir savo pobūdžiu panašia preke.

11. Šalių atsakomybė:

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius dėl netikslių duomenų pateikimo.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei naomi.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

Baigiamosios nuostatos

12. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
13. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
14. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
15. Šalys sieks, kad bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantys iš šios Sutarties ar susijęs su ja, ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, būtų sprendžiami derybų keliu, tarpusavio pagarbos, supratimo ir bendradarbiavimo pagrindu.
16. Jei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Puslapyje naudojami:

17. Privalomieji slapukai, saugo IP, naršykles-įrenginio duomenys.
18. Funkciniai slapukai saugo vartotojo pasirinkimus, įvestus laukus. Pirkėjų adresus, kontaktinius duomenis. Prenumeratorių el.pašto adresus.
19. Analitiniai slapukai saugo lankytojų skaičių, prekių peržiūras.